Fra Styret 

/

Året 2021 var fortsatt preget av Covid-19 pandemien og de begrensninger det medførte med tanke på å kunne gjennomføre våre vanlige aktiviteter. BKM Oslo og Follo, som samfunnet ellers, støttet opp om myndighetenes smitteverntiltak og bidro ved det til den felles dugnadsinnsats for å begrense pandemien.


Året 2021 var fortsatt preget av Covid-19 pandemien og de begrensninger det medførte med tanke på å kunne gjennomføre våre vanlige aktiviteter. BKM Oslo og Follo, som samfunnet ellers, støttet opp om myndighetenes smitteverntiltak og bidro ved det til den felles dugnadsinnsats for å begrense pandemien.

Vi vil takke alle våre medlemmer, og særlige barna og ungdommen, som i lang tid har utvist stor tålmodighet og forståelse, til tross for de mange endringer og begrensninger som vi har vært nødt til å gjennomføre og i 2021.

Restriksjoner til tross har det blitt gjennomført ulike aktiviteter og arrangementer i mindre grupper, i friluft, i våre lokaler og i de private hjem, under de nasjonale og lokale råd som har vært gjeldende. Dette har gjort at mange har fått oppleve fellesskap og trivsel til tross for de pålagte begrensninger. Vi vil takke alle de frivillige som har vært kreative, initiativrike og gjort dette mulig.

Det har særlig vært lagt vekt på å gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom, så langt det har vært mulig, innenfor de restriksjoner som har vært gjeldende.

I juni hadde vi et ekstraordinært årsmøte hvor nye vedtekter ble presentert og vedtatt. I august gjennomførte vi et informasjonsmøte i samarbeide med BKM Østfold hvor planene for et felles samlingspunkt ble presentert. Det blir spennende å se utviklingen av dette prosjektet fremover og mer informasjon vil komme ettersom vi ser hvordan prosjektet og behovet arbeides med i fellesskap mellom våre to foreninger.

I desember ble det avholdt et årsmøte hvor en ny finansieringsordning av våre felles kostnader ble presentert for våre medlemmer. Vi er, sammen med to andre lokalmenigheter i Norge, pilotmenighet i dette prosjektet, hvor man ønsker å finne frem til en mer rettferdig kostnadsfordeling basert på en prosentvis fordeling i forhold til inntekt. I tillegg ble det foreslått å legge inn kostnader for felles deltagelse på BCC sentralt sine arrangementer på Oslofjord i 2022. Prosentsatsen som ble foreslått som rådgivende for gaven fra medlemmene ble satt til 9 %. Dette ble godt mottatt av våre medlemmer og fikk et overveldende flertall ved avstemming, og ble besluttet å innføre i foreningen fra 01.01.2022. Det ble etter årsmøtet innlevert gavebrev og budsjettet for 2022 ble vedtatt med dekning i forventet gavebrev fra medlemmene, med enkelte justeringer.

Årsmøtet bestemte også at BKM Oslo og Follo endrer navn til BCC Oslo og Follo. Det medførte at vi besluttet å gjennomføre en uavhengig vurdering av organisasjonens tilstand for å søke om å bli medlem av det sentrale organet BCC Norge fra 2022.

Året 2021 medførte en del organisatoriske endringer som vi tror vil gi oss en større trygghet og gode rammer, i samarbeide med BCC Norge, til å utføre det som er vår hovedoppgave i henhold til våre vedtekter som er:

BCC Oslo og Follos formål er å:
fremme den kristne tro slik den fremkommer i BCC-forbundets 
trosgrunnlag blant alle mennesker og å lære dem som ønsker det 
å holde alt det Jesus har befalt, fremme kristendommens 
rammevilkår og anseelse i samfunnet.

Vi vil og for året 2021 gjerne uttrykke vår takknemlighet for BCC sine jevnlige sendinger via Brunstad TV med programmer og kristent innhold for alle aldre. Det har vært et viktig bidrag til oppbyggelse og inspirasjon når lokale aktiviteter har vært sterkt begrenset.

Det ble gjort endringer i styret 2021 og vi ønsker å takke Reidun Olsen og Rakel Monfort Egeland for mange års frivillig arbeide som styremedlemmer og den innsats som de har gjort for BKM Oslo og Follo med stor iver og engasjement. Vi ønsker velkommen til de nye styremedlemmene Emilie Sandersen Damnjanovic, Mette Kronstad Johnsen og Einar Nilsen.